window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Campaign overview

Maximize product mentions cho sản phẩm/dịch vụ của Traveloka.

Đề xuất chiến lược chung, đo lường, đánh giá, chọn lọc để utilize người ảnh hưởng, cộng đồng, nội dung phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.

Campaign results

100
Influencers & Communities Engaged
10.000
Campaign mentions Created
500.000
Unique target audience got influenced