window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Campaign overview

Tìm kiếm những người ảnh hưởng thực sự đối với cộng đồng khách hàng đang sử dụng xe Mercedes 

Đề xuất chiến lược và thực thi hoạt động Social Advocacy sử dụng nhóm ảnh hưởng đề xuất phù hợp với mục tiêu của nhãn hàng.

Campaign results

10
Professional-influencers Engaged
3.000
Mentions created
8.000
Of total Interactions