window.lintrk('track', { conversion_id: 4488564 });

Campaign overview

YouNet AM kết hợp cùng với phòng truyền thông của Acecook phối hợp để phân tích, chọn lọc, đánh giá và quản lý hàng trăm người nổi tiếng, nhân vật ảo và cộng đồng người dùng để tạo ra những thảo luận tích cực phục vụ cho mục tiêu của thương hiệu.

Chương trình được thực hiện trong vòng 3 năm, bắt đầu từ giữa năm 2018.

Campaign results

200+
All-size Influencers & communities Engaged
100k+
Mentions created
12M+
Of people reach